تاریخ فرهنگی ایران مدرن
پروژه تاریخ فرهنگی به بررسی گسترده فرهنگ ایران در قرن بیستم اختصاص دارد و در آن، فرهنگ معاصر ایران، عمدتا از خلال یازده ورودی، مطالعه و ارائه خواهد شد. این یازده مدخل برای گردآوری داده‌ها و پژوهش بر آن‌ها پیش بینی شده اند و عبارتند از: شخصیت ها (کنشگران)، نهادها، آثار، فرآیندها، رویدادها، زمان، مکان، اشیاء، مفاهیم، اسناد و سایر.

آخرین مطالب

تاریخ فرهنگی ایران مدرن

درباره وبگاه

تاریخ فرهنگی ایران مدرن

این پروژه به بررسی گسترده فرهنگ ایران در قرن بیستم اختصاص دارد و در آن، فرهنگ معاصر ایران از خلال شخصیت‌ها، نهادها، روندها و جریان‌ها و با فنون مختلفی چون گفتگو، تاریخ شفاهی، گردآوری داده‌های اتنوگرافیک، فیلم، عکس، بررسی متون ادبی و … بررسی و تحلیل خواهد شد. در این پروژه دراز مدت، هدف و رویکرد بین‌رشته‌ای حاکم بوده و تخصص‌های مختلف فرهنگی در کنار یکدیگر، بررسی و سپس به صورت تلفیقی تحلیل خواهند شد.
قرن بیستم که برای ما در دوره‌ای تقریبا صد ساله از مشروطه تا امروز انطباق داشته است، ایران مدرن را با تمام ویژگی‌ها و فراز و فرود‌های فرهنگی‌اش می‌سازد. شروع دولت ملی، شکل گرفتن نهادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی، ورود فناوری‌های مدرن، ‌و به راه افتادن اندیشه‌ها و …