تاریخ فرهنگی ایران مدرن
پروژه تاریخ فرهنگی به بررسی گسترده فرهنگ ایران در قرن بیستم اختصاص دارد و در آن، فرهنگ معاصر ایران، عمدتا از خلال یازده ورودی، مطالعه و ارائه خواهد شد. این یازده مدخل برای گردآوری داده‌ها و پژوهش بر آن‌ها پیش بینی شده اند و عبارتند از: شخصیت ها (کنشگران)، نهادها، آثار، فرآیندها، رویدادها، زمان، مکان، اشیاء، مفاهیم، اسناد و سایر.

سال ۱۲۷۰

رویدادها: • لغو قرارداد رژی پس از تحریم تنباکو • تأسیس مؤسسه عتیق توسط استاد حسین عتیقی استاد کتابت و صحافی سنتی زادروزها: • عبدالله دوامی: از استادان موسیقی ایران…

تجربه فرم ِ محض

نویسنده: محمد هاشمی هر یک از نویسندگان کتاب های فیلمنامه نویسی ویژگی هایی را برای فیلمنامه های غیر خطی قایل شده اند و طبقه بندی هایی برای این نوع فیلمنامه ارائه داده اند که…

نقش و جایگاه بدن در شکل‌گیری هویت زنانه در طبقه اجتماعی–اقتصادی پایین ِ بم

نویسنده: مریم دژم‌خوی بر اساس کاوش باستان شناختی با روش باستان شناسی معاصر مورد مطالعاتی: بم، خانه خیابان تختی هویت یکی از مفاهیم مطرح در علوم اجتماعی و انسانی است که در…