تاریخ فرهنگی ایران مدرن
پروژه تاریخ فرهنگی به بررسی گسترده فرهنگ ایران در قرن بیستم اختصاص دارد و در آن، فرهنگ معاصر ایران، عمدتا از خلال یازده ورودی، مطالعه و ارائه خواهد شد. این یازده مدخل برای گردآوری داده‌ها و پژوهش بر آن‌ها پیش بینی شده اند و عبارتند از: شخصیت ها (کنشگران)، نهادها، آثار، فرآیندها، رویدادها، زمان، مکان، اشیاء، مفاهیم، اسناد و سایر.
مرور رده

معماری و شهرسازی

هفت قطعه برای تهران

کارگردان: بامداد افشار و سجاد وسیرش (اپیزود پنجم: بهزاد سلطان محمدی)، موسیقی: بامداد افشار پیش درآمد "هفت قطعه برای تهران" که در جشنواره ی "تصویر سال" 1391 به نمایش در آمد…