تاریخ فرهنگی ایران مدرن
پروژه تاریخ فرهنگی به بررسی گسترده فرهنگ ایران در قرن بیستم اختصاص دارد و در آن، فرهنگ معاصر ایران، عمدتا از خلال یازده ورودی، مطالعه و ارائه خواهد شد. این یازده مدخل برای گردآوری داده‌ها و پژوهش بر آن‌ها پیش بینی شده اند و عبارتند از: شخصیت ها (کنشگران)، نهادها، آثار، فرآیندها، رویدادها، زمان، مکان، اشیاء، مفاهیم، اسناد و سایر.
مرور رده

تجسمی

هنرهای تجسمی

‌‌‌هـیچ‌ وقت‌ تمام شدنی نیست... گفتگو با آقای حسین زنده‌رودی‌ نقاش معاصر ایرانی کـه‌‌ سـاکن‌ فـرانسه‌ می‌باشند توسط آقای دکتر مرتضی گودرزی‌ صورت گرفته که‌ بابت این زحمت‌ از…

نگاهی دیگر به سقاخانه

نویسنده : احمدی ملکی،رحمان نـگاهی‌ دیـگر‌ به‌ نقاشی/جریان/حرکت/اندیشه/مکتب/شیوه/آثار/ هنرمندان/آغاز/ابداع هنری/نهضت/گروه/گـرایش‌ هنری‌ سقاخانه (به تصویر صفحه مراجعه شود)…

طرح آخر…به یاد مرتضی ممیز

نویسنده: ناصر فکوهی سالها پیش زمانی که تازه به ایران بازگشته بودم، یکی از نخستین کتاب های خود را به انتشار رساندم، ترجمه‌ای از اثر اوکتاویو پاز با نام ”هنر و تاریخ“ که…