تاریخ فرهنگی ایران مدرن
پروژه تاریخ فرهنگی به بررسی گسترده فرهنگ ایران در قرن بیستم اختصاص دارد و در آن، فرهنگ معاصر ایران، عمدتا از خلال یازده ورودی، مطالعه و ارائه خواهد شد. این یازده مدخل برای گردآوری داده‌ها و پژوهش بر آن‌ها پیش بینی شده اند و عبارتند از: شخصیت ها (کنشگران)، نهادها، آثار، فرآیندها، رویدادها، زمان، مکان، اشیاء، مفاهیم، اسناد و سایر.

برای شاملو

میمسیس (mīmēsis) اصطلاحی انتقادی و فلسفی است که گستره‌ای معنایی را متبادر می‌کند که واژه‌های imitation, mime, mimicery وغیره از آن آمده‌اند و شامل مفاهیمی چون تقلید، بازسازی،…

صداع: اثری پر سخن

نيستي خالق يكتا از شدت كارِ خلقِ مدام‌اش است. اين حركت عدمي يا بهتر بگوييم عدم انديشي است كه هنرمند را به كار مي‌اندازد، هنرمند براي يافتن خود، خودآگاه يا ناخودآگاه، به…