تاریخ فرهنگی ایران مدرن
پروژه تاریخ فرهنگی به بررسی گسترده فرهنگ ایران در قرن بیستم اختصاص دارد و در آن، فرهنگ معاصر ایران، عمدتا از خلال یازده ورودی، مطالعه و ارائه خواهد شد. این یازده مدخل برای گردآوری داده‌ها و پژوهش بر آن‌ها پیش بینی شده اند و عبارتند از: شخصیت ها (کنشگران)، نهادها، آثار، فرآیندها، رویدادها، زمان، مکان، اشیاء، مفاهیم، اسناد و سایر.

داستان گویی به زبان شعر، بررسی نثر روایت در رمان «جای خالی سلوچ»

شکل برخورد نویسندگان روزگار ما با نثر و موازین و ویژگی های آن، با گذشتگان، بسیار تفاوت دارد. نثر در برابر شعر و نظم در آثار قدما به صرف نثر بودن، قابل بررسی است. عوامل و اسباب…

نونِ نوشتن

دولت آبادی، محمود (1388)، نونِ نوشتن، تهران: نشر چشمه. «نونِ نوشتن» یادداشت هایی از احوال سالیان 59 تا 74 محمود دولت آبادی، خالق اثر کلیدر، روزگار سپری شده ی مردم سالخورده،…