تاریخ فرهنگی ایران مدرن
پروژه تاریخ فرهنگی به بررسی گسترده فرهنگ ایران در قرن بیستم اختصاص دارد و در آن، فرهنگ معاصر ایران، عمدتا از خلال یازده ورودی، مطالعه و ارائه خواهد شد. این یازده مدخل برای گردآوری داده‌ها و پژوهش بر آن‌ها پیش بینی شده اند و عبارتند از: شخصیت ها (کنشگران)، نهادها، آثار، فرآیندها، رویدادها، زمان، مکان، اشیاء، مفاهیم، اسناد و سایر.

روایت مجملی از سهم برتراند راسل در فلسفه علمی معاصر از نجف دریابندری

نویسنده: نجف دریابندری برتراند راسل در آغاز بحث مفصل خود دربارۀ تطور فلسفه غرب می گوید «فلسفه کلمه ای است که به معانی بسیار، برخی وسیع و برخی محدود، به کار رفته است. من می…