تاریخ فرهنگی ایران مدرن
پروژه تاریخ فرهنگی به بررسی گسترده فرهنگ ایران در قرن بیستم اختصاص دارد و در آن، فرهنگ معاصر ایران، عمدتا از خلال یازده ورودی، مطالعه و ارائه خواهد شد. این یازده مدخل برای گردآوری داده‌ها و پژوهش بر آن‌ها پیش بینی شده اند و عبارتند از: شخصیت ها (کنشگران)، نهادها، آثار، فرآیندها، رویدادها، زمان، مکان، اشیاء، مفاهیم، اسناد و سایر.

زبان و لهجه

• مقدمه • معیارهای شناسایی • معیارهای بیرونی • قابل فهم بودن دوجانبه • معیارهای درونی • عناصر یا هستۀ مشترک • زبان در روشنی نظریۀ اطلاعات • طرح جامع • خط مرزی لغوی •…