تاریخ فرهنگی ایران مدرن
پروژه تاریخ فرهنگی به بررسی گسترده فرهنگ ایران در قرن بیستم اختصاص دارد و در آن، فرهنگ معاصر ایران، عمدتا از خلال یازده ورودی، مطالعه و ارائه خواهد شد. این یازده مدخل برای گردآوری داده‌ها و پژوهش بر آن‌ها پیش بینی شده اند و عبارتند از: شخصیت ها (کنشگران)، نهادها، آثار، فرآیندها، رویدادها، زمان، مکان، اشیاء، مفاهیم، اسناد و سایر.

سال ۱۲۷۰

رویدادها:

• لغو قرارداد رژی پس از تحریم تنباکو

• تأسیس مؤسسه عتیق توسط استاد حسین عتیقی استاد کتابت و صحافی سنتی

زادروزها:

مطالب مرتبط

سال ۱۲۵۰

سال ۱۲۶۱

سال ۱۲۶۰

• عبدالله دوامی: از استادان موسیقی ایران

• سید احمد زنجانی: فقیه شیعه ایرانی

• محمدعلی جمال‌زاده: داستان‌نویس و مترجم ایرانی

• محمد ابراهیم محقق، عالم دینی و مرجع تقلید منطقه‌ای در قزوین (درگذشته ۲۰ اردیبهشت ۱۳۳۸)

درگذشت‌ها: